شرکت پخش کیک حلقه ای

شرکت های متعددی امروزه در کار توزیع انواع کیک به صورت مستقیم و از درگاه های اینترنتی بوده و انواع کیک را در طعم ها و شکل های مختلف دارا می باشند.
این مجموعه انواع کیک حلقه ای در طعم های مختلف علی الخصوص وانیلی دارا بوده و این کیک ها را که شبیه پیراشکی می باشد به فروش می رساند.