صادرات انواع کیک چند طبقه

آیا می توان کیک را در انواع چند طبقه به کشورهای دیگر صادر کرد و چگونه می توان این کار را بدون خراب شدن کیک انجام داد و مطمئن کار کرد؟کیک چند طبقه و خوشمزه را می توان به جاهای مختلف صادر کرد و با صادرات آن به دست مشتریان خود در خارج از کشور رساند . اما به نظر می رسد این کار بسیار سخت باشد و نیاز به تمهیدات مناسب برای حمل و نقل آن دارد تا بتواند بدون خراب شدن این نوع کیک را برای مشتریان ارسال کرد.