صادرات پودر کیک فله به عراق

پودر کیک به صورت فله چگونه برای صادرات عرضه میشود؟ صادرات پودر کیک به چه کشورهائی است؟ پودر کیک که به صورت فله برای صاردات آماده میشود در بسته بندی های ده، پانزده، بیست و پانصد کیلوئی میباشد که دارای مجوز های سازمان بهداشت، دارو، صنایع غذائی میباشد و همچنی شماره استاندارد ثبت شده دارد. پودر کیک فله در انواع مختلف کاکائویی، وانیلی، موزی، پرتقالی و… به کشورهای عراق و کشورهای همسایه ایران صادر میشود.